Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Primitieve
begroting
2020

Begrotings-
wijzigingen
2020

Begroting na
wijziging
2020

Realisatie
2020

Verschil
2020

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

10.831

156

10.987

10.520

467

Veiligheid

8.349

145

8.494

8.426

68

Verkeer en Vervoer

9.433

259

9.692

9.382

310

Economie

5.268

1.619

6.888

5.960

928

Onderwijs

7.541

178

7.719

7.387

332

Sport, cultuur en recreatie

16.608

1.104

17.712

18.012

-300

Sociaal domein

90.198

20.531

110.729

109.428

1.301

Volksgezondheid en milieu

20.109

856

20.965

20.362

603

VHROSV

16.050

-1.697

14.353

9.395

4.958

Totaal lasten programma's

184.386

23.152

207.538

198.872

8.666

Baten

Bestuur en Ondersteuning

3.182

-9

3.173

3.078

-95

Veiligheid

120

-15

105

275

170

Verkeer en Vervoer

802

32

833

956

123

Economie

4.066

900

4.966

4.546

-421

Onderwijs

1.641

94

1.736

1.742

6

Sport, cultuur en recreatie

2.632

188

2.819

3.568

749

Sociaal domein

30.480

12.748

43.227

44.702

1.474

Volksgezondheid en milieu

20.315

361

20.676

20.238

-438

VHROSV

12.203

-2.918

9.285

5.329

-3.957

Totaal baten programma's

75.441

11.380

86.821

84.433

-2.389

Saldo van lasten en baten programma's

-108.945

-11.772

-120.717

-114.439

6.278

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

-232

487

255

2.105

-1.850

Overhead

28.579

81

28.659

28.632

27

Vennootschapsbelasting

0

30

30

29

1

Onvoorziene uitgaven

100

0

100

0

100

Totaal lasten overige onderdelen

28.446

598

29.044

30.766

-1.722


Baten

Algemene Dekkingsmiddelen

209.885

68.686

278.571

281.857

3.286

Overhead

0

50

50

367

317

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

0

Totaal baten overige onderdelen

209.885

68.736

278.621

282.223

3.603

Saldo van lasten en baten overige onderdelen

181.439

68.138

249.577

251.458

1.881

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

72.494

56.366

128.860

137.019

8.159

Storting in reserves

92.649

52.293

144.941

145.709

-768

Onttrekking aan reserves

13.538

-3.851

9.687

9.949

262

Saldo van mutaties reserves

-79.111

-56.144

-135.255

-135.760

-506

Gerealiseerde resultaat

-6.616

222

-6.395

1.258

7.653

Bedragen x € 1.000

Resultaat uit structurele baten en lasten

Primitieve begroting 2020

Begrotings-wijzigingen 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Resultaat na bestemming

-6.616

222

-6.395

1.258

7.653

Saldo van incidentele baten en lasten (last)

3.153

3.327

6.480

2.809

-3.671

Structureel resultaat na bestemming

-3.463

3.549

85

4.067

3.982

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39