Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Integriteit

De gemeente legt ook middels een separaat Jaarverslag integriteit verantwoording af over het integriteitsbeleid en de uitvoering.

De organisatie voert sinds een aantal jaren een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in elk geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. De organisatie heeft vier interne vertrouwenspersonen voor zowel integriteit als ongewenste omgangsvormen. Een juridisch adviseur HR van de afdeling Bedrijfsvoering is aangewezen als integriteitscoördinator. De preventieve handhaving komt tot uitdrukking in allerlei maatregelen die genomen zijn bij indiensttreding, informatiebescherming, inkoop-en aanbestedingsprocedures. De repressieve handhaving wordt geborgd door een zorgvuldige meldingsprocedure en onderzoeksprocedure en het opleggen van eventuele (rechtspositionele) maatregelen.

Ontwikkeling integriteitsbeleid 2020
De organisatie heeft in 2020 een start gemaakt met het in kaart brengen van kwetsbare functies waardoor – voor zover dit nog niet het geval was – inzicht ontstaat of een functie een integriteitsrisico vormt. Met dit inzicht kunnengericht maatregelen genomen worden, die bijvoorbeeld misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en/of discriminatie moeten voorkomen. Ook geeft het overzicht in waar de integriteitsrisico’s van een functie liggen, zodat de leidinggevende daar gericht aandacht aan kan besteden in het HR-gesprek.
Het voornemen om de vertrouwenspersonen verder te profileren in de organisatie via het informatie-beeldscherm voor medewerkers / het sociale intranet van de organisatie (WijvanLV) en presentaties op de afdelingen, is door de coronamaatregelen verschoven en wordt verder opgepakt in 2021. Eind 2020 is gestart met het online geven van een PowerPointpresentatie tijdens afdelingsoverleggen.

Integriteitsmeldingen 2020

In totaal zijn in 2020 17 kwesties over een (vermoeden) van een integriteitskwestie besproken dan wel behandeld. 13 kwesties zijn voorgelegd aan de vertrouwenspersoon, 1 aan het Meldpunt Integriteit en 3 signalen aan de integriteitscoördinator. De (vermoedelijke) schendingen hebben vooral betrekkingen op ongewenst gedrag. De (vermoedelijke) schendingen zijn losse incidenten, waardoor geen patronen zichtbaar zijn die extra aandacht behoeven. 1 melding heeft geleid tot een nader intern onderzoek volgens het Protocol Integriteitsonderzoeken.

Er hebben 13 medewerkers de weg naar een vertrouwenspersonen gevonden en gesprekken gevoerd. Ondanks dat de vertrouwenspersonen zichzelf niet hebben kunnen presenteren op de afdelingen, blijken ze goed te vinden en benaderbaar.

Er zijn geen meldingen c.q. klachten ingediend bij het Huis voor Klokkenluiders. In 2019 is een verzoek ingediend bij het Huis voor Klokkenluiders om een onderzoek te verrichten naar vermeende misstanden binnen de gemeente en de wijze waarop de gemeente zich jegens de melder heeft gedragen. De melding is in 2020 door het Huis van Klokkenluiders afgerond met de mededeling dat er onvoldoende grond was om een onderzoek in te stellen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39