Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie Zuid-Holland met elke Zuid-Hollandse gemeente een bestuursovereenkomst over het interbestuurlijk toezicht gesloten. Uit deze overeenkomst volgt dat gemeenten voor het eerst bij de jaarrekening 2013 een eigen “Staat van Gemeenten" hebben opgesteld. Elke gemeente heeft door middel van kleuren een eigen oordeel gegeven over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders.

Betekenis kleuren:

Groen

Reeds gerealiseerd 

Oranje

Is nog niet gerealiseerd, maar realisatie is in 2020 mogelijk

Rood

Wordt niet gerealiseerd

1. Financiën

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenbegroting 2022-2025

Oranje

In de beroting van 2021 is er nog geen sprake van een structureel en reëel evenwicht. Vanaf 2022 is dit echter wel het geval. Hiermee voldoet de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de vereisten van de toezichthouder.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

2. Ruimtelijke ordening

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmings- plannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)

Groen

De gemeente werkt aan 2 bestemmingsplannen (Landelijk en Stedelijk) voor haar gehele grondgebied. In beide plannen is het meest recente beleid opgenomen. Beide plannen gaan uiterlijk 1 juli 2021 ter inzage.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

3. Omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen)

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Oranje

Voor de VTH-taken is tijdig een beleidsplan vastgesteld. Voor de handhavingscomponent is ook een uitvoeringsprogramma vastgesteld, dat is echter na 1 februari 2020 gebeurd, namelijk op 7 april 2020, tegelijk met het VTH-beleid. Het VTH beleid bevatte een evaluatie. Ook het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 is geevalueerd en met de jaarrapportage aan de raad kenbaar gemaakt. Vanaf 2021 wordt ook voor vergunningverlening een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

4. Monumentenzorg

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.

Groen

De gemeente heeft een onafhankelijke vierkoppige gecombineerde welstand- en monumentencommissie die wekelijks plannen voor ons beoordelen. Bij inhoudelijke vraagstukken waarvoor in de huidige commissie onvoldoende kennis aanwezig is, wordt een beroep gedaan op expertise bij Dorp, Stad en Land. Een van de leden heeft bovendien zitting in de Q-teams van grote ruimtelijke plannen zoals de Duivenvoordecorridor.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

5. Archief- en informatiebeheer

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Groen

De staat van het huidige informatie- en archiefbeheer wordt als uitstekend beoordeeld op de KPI’s en onderschreven door de gemeentearchivaris. Het KPI verslag wordt met de jaarrekening stukken naar de Provincie gestuurd.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

6. Huisvesting Verblijfsgerechtigden / Vergunninghouders

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Oranje

De taakstelling voor 2020 was 52 te huisvesten statushouders. Lange tijd was er zicht op het realiseren van de taakstelling, maar o.a. vanwege een corona-geval en quarantaine is de huisvesting van drie gezinnen in december uitgesteld. Mede hierdoor sloten we 2020 af met een kleine achterstand. De verwachting is dat deze gezinnen begin 2021 alsnog gehuisvest kunnen worden.

Gevraagde informatie

Stand van zaken

1. Voorsprong per 1 januari 2020:

10 personen

2. Fase interventieladder op 1 januari 2020:

taakstelling gerealiseerd

3. Taakstelling eerste halfjaar 2020:

24 personen

4. In 1e halfjaar 2020 gehuisveste vergunninghouders:

17 personen

5. Voorsprong per 1 juli 2020:

3 personen

6. Fase interventieladder op 1 juli 2020:

taakstelling gerealiseerd

7. Taakstelling tweede halfjaar 2020:

28 personen

8. In 2e halfjaar 2020 gehuisveste vergunninghouders:

20 personen

9. Achterstand per 31 december 2020

5 personen

10. Fase interventieladder op 31 december 2020:

Signaleren

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39