Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Lokale Heffingen

De uitgangspunten van het beleid voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven zijn de CPB-indexatie van 3,58% op basis van de informatie uit de Macro Economische verkenning 2019 (MEV 2019) van het Centraal Planbureau en maximaal 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafrechten en leges, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39