Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Algemeen
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt de begrotingsrechtmatigheid als volgt omschreven:

“Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de Raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.”

Binnen dit kader zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

volgnr

Beschrijving soort onrechtmatigheid 

Telt mee voor het oordeel?

1

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten 

Nee

2

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen 

Nee

3

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn 

Ja

4

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd 

Ja

5

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend 

Ja

6

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt 

a

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

Ja

b

Geconstateerd na verantwoordingsjaar 

Nee

7

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren 

a

Jaar van investeren

Ja

b

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Nee

Bij de onderstaande programma’s is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Lastenoverschrijdingen die op grond van het voorgaande als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd zijn in de analyse begrotingsoverschrijdingen toegelicht.

Analyse begrotingsoverschrijdingen
Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere onderdelen binnen een programma, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo van overschrijdingen op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn namelijk ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten. In onderstaande analyse is een ondergrens gehanteerd van € 50.000 ten opzichte van de actuele begroting.

Omschrijving

Onrechtmatig, althans, telt, niet
meer voor het oordeel

Ter goedkeuring voorgelegd aan de raad

Programma:

1

2

6b

7b

3

4

5

6a

7a

5. Sport cultuur en recreatie

-

-

-

-

-

300

-

-

-

Reserves

768

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal overschrijdingen programma's

768

300

Investeringen: 

Schoolplein Veurs in Voorburg

63

Totaal overschrijdingen kredieten 

0

0

0

63

0

0

0

0

0

Totaal overschrijdingen 

768

0

0

63

0

300

0

0

0

Bedragen x € 1.000

Sport cultuur en recreatie (€ 300.000 nadeel)
Het saldo op dit programma bestaat uit verschillende hogere en lagere lasten per taakveld. Bij de programmaverantwoording elders in dit boekwerk is hierover uitgebreid gerapporteerd. De opvallendste afwijkingen worden hier nogmaals vermeld:

•   Sportaccommodaties, nadeel € 320.000
•   Cultureel erfgoed, voordeel € 50.000
•   Media, nadeel € 37.000

Taakveld Sportaccommodaties (€ 320.000 nadeel)
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn de sportaccommodaties gesloten geweest. Ter compensatie hiervan zijn de huurlasten kwijtgescholden, dit veroorzaakt een afwijking van € 320.000 (nadeel).

Taakveld Cultureel erfgoed (€ 50.000 voordeel)
Het resultaat op dit taakveld wordt voor mede veroorzaakt doordat er in 2020 nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de Kerkenvisie.

Taakveld Media (€ 37.000 nadeel)
De afwijking op dit taakveld wordt voor € 37.000 (nadeel) verklaard door corona steunaanvragen van bibliotheekinstanties. Deze aanvragen zijn ingediend door de bibliotheekinstanties om het negatieve financiële effect als gevolg van corona te compenseren.  

Mutaties reserves € 768.000 meer lasten (en € 768.000 meer baten)
Dit betreft slechts een aanpassing van de technische verwerking van een reservemutatie. Bij de jaarrekening is dit ten opzicht van de begroting gecorrigeerd, zodat zowel aan de baten als aan de lasten kant een mutatie ontstaat van € 768.000. Dit heeft dus geen effecten op het saldo van het rekeningresultaat.

Investeringskrediet Schoolplein Veurse € 62.500 meer uitgaven
De verwachting was dat de uitgaven voor dit krediet eerst in 2021 gedaan zouden worden waardoor ook de uitgavenraming voor dit krediet in 2021 is opgenomen. De uitgaven zijn echter al in 2020 gedaan waardoor er nu een overschrijding blijkt op de zogenaamde jaarschijf, maar het totaal van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet wordt dus niet overschreden.

Toelichting op overschrijding jaarschijven nog niet afgesloten kredieten
Zolang aannemelijk is dat het totaal van de uitgaven binnen het door de gemeenteraad gevoteerde investeringsbudget blijven, levert de overschrijding van een jaarschijf - tenzij anders door de raad besloten - geen onrechtmatigheid op. Reden waarom deze ook niet in deze paragraaf zijn opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39