Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Overzicht jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:

 • de waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling
 • het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting
 • begrotingsrechtmatigheid
 • financiële resultaten per programma
 • de balans en de toelichting
 • een overzicht van de realisatie van het investeringsplan
 • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)
 • een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
 • een opgave volgens de Wet normering topinkomens (WNT)
 • een overzicht van de incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
 • Overzicht van de personeelslasten per taakveld
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39