Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Corona

Corona in Leidschendam-Voorburg

De coronacrisis heeft in alle geledingen van de bevolking, de economie en de sociale infrastructuur effecten gehad. Dat betekent dat er in ieder programma van het jaarverslag wel effecten zijn toegelicht. Daarmee staat dit jaarverslag feitelijk grotendeels in het teken van de effecten van de coronacrisis. Deze paragraaf gaat in op de extra uitgaven die gedaan zijn uit de bestemmingsreserve corona die de raad beschikbaar heeft gesteld voor de bestrijding van de onmiddellijke effecten van de coronacrisis.

Kort na de komst van het corona-virus in Nederland en de start van de intelligente lockdown formuleerde de gemeente een drietal doelstellingen:

  • Sociale infrastructuur beschermen: organisaties met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn) zoveel mogelijk overeind houden;
  • Economische schade beperken: banen en bedrijven in onze gemeente zoveel mogelijk behouden;
  • Zelfredzaamheid inwoners ondersteunen: beperkingen in het geven/ontvangen van onderwijs en zorg zoveel mogelijk ondervangen.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, heeft het college vele maatregelen genomen. In maandelijks raadsbrieven over de besteding van de bestemmingsreserve corona is de raad geïnformeerd over de genomen maatregelen.

Om het college in staat te stellen snel te acteren op verzoeken uit de samenleving, heeft de gemeenteraad op 9 april 2020 een budget van € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld aan het college voor steunmaatregelen aan (sport-)verenigingen, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers van onze gemeente.

Na de instelling van het gemeentelijk corona-budget, werd duidelijk dat er vanuit het Rijk zowel algemene als specifieke uitkeringen werden geïnitieerd. De algemene uitkeringen (in 2020 3,758 miljoen) zijn naar de algemene middelen gevloeid. De specifieke uitkering (ruim € 200.000) voor verhuurders van sportaccommodaties is opgenomen in het coronabudget en aangewend voor de huurkwijtschelding aan de sportverenigingen en –stichtingen.

Bij de 2e Turap is het coronabudget voor 2020 aangepast naar € 2,5 miljoen. In de periode 9 april 2020 tot en met 31 december 2020 is een totaalbedrag van € 2,0 miljoen uitgegeven in de vorm van huurkwijtscheldingen, huursubsidies, dekking van exploitatietekorten, marktinitiatieven en brede ondersteuning voor de sociale partners in de gemeente. Dit geeft een resultaat van € 0,5 miljoen, wat terugvloeit naar de bestemmingsreserve Corona. In de reserve resteert hiermee per 31 december 2020 een bedrag van € 3,0 miljoen.

Verloop Bestemmingsreserve Corona

2020

Beschikbare Corona-budget

2.500

Totaal beschikbaar Corona-budget

2.500

Realisatie lasten

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

0.1 Bestuur

139

Programma 2 Verkeer en Vervoer 

2.1 Verkeer en Vervoer

54

Programma 3 Economie

3.4 Economische promotie

252

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

416

5.3 Cultuurpres.,productie&participatie

113

5.6 Media

56

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

152

6.2 Wijkteams

27

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

125

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

126

Programma 14 Overhead

0.4 Overhead

356

Overig

Overige taakvelden

47

Totaal lasten

1.863

Lagere realisatie baten

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

0.3 Beheer overige gronden en gebouwen

28

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

67

Overig

Overige taakvelden

36

Totaal lagere baten

131

Totaal lasten + lagere baten

1.994

Samenvatting

Beschikbare Corona-budget

2.500

Gerealiseerde lasten en lagere baten

1.994

Resultaat 2020

506

Bedragen x € 1.000


Verloop bestemmingsreserve Corona

2020

Beginstand

5.000

Beschikbaar gestelde budget

2.500

Tussenstand

2.500

Resultaat 2020

506

Eindstand

3.006

Bedragen x € 1.000

Hieronder worden de belangrijkste maatregelen nog kort benoemd.

0.1 Bestuur
Corona of niet, het is van belang dat de raad haar controlerende taak kan blijven uitvoeren. Om dit in corona-tijd mogelijk te maken is geïnvesteerd in een IT-systeem en ondersteuning zodat de raads- en commissievergaderingen doorgang konden blijven vinden. Ook de tweewekelijkse beeldvormende raadsvergaderingen zijn, met een kleine onderbreking in de lente van 2020, doorgegaan.

2.1 Verkeer en vervoer
Tijdens de eerste lockdown in de lente van 2020 werden de natuur- en recreatiegebieden druk bezocht. Zo druk dat dit regelmatig leidde tot het ontruimen van gebieden als de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Ook in recreatiegebied Vlietland is op last van de burgemeester over gegaan tot ontruiming. Om dit te voorkomen op volgende mooie dagen zijn verkeersregelaars ingezet en zijn parkeerterreinen in Vlietland afgezet. Hierdoor was het mogelijk om, dicht bij huis, op een veilige manier te recreëren.

3.4 Economische promotie
De gemeente heeft de lokale ondernemers op verschillende manieren ondersteund. Niet alle genomen maatregelen zijn te vatten in een financiële tabel. Zo heeft de gemeente de horecaondernemers ruim baan gegeven voor het vergroten van de terrassen.

De gemeente heeft via een bijdrage aan het promotiebudget de ondernemers in de Westfield Mall of the Netherlands en de Julianabaan ondersteund. Ondernemers en winkeliers in het Huygenskwartier en Leidschendam-Centrum zijn geholpen door een verlaging van de reclamebelasting met daar tegenover het behouden van de volledige bijdrage.

Ook heeft de gemeente een budget gecreëerd om collectieve initiatieven van ondernemers, de zgn. marktinitiatieven, te kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan campagnes voor Support Your Locals en de bewegwijzering in de winkelcentra om zo coronaproof winkelen te stimuleren.

5.2 Sportaccommodaties
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale leven van veel inwoners van de gemeente. Het overeind houden van de verenigingen is dan ook een belangrijk speerpunt voor de gemeente.
Naast het verlenen van huurkwijtschelding en het verstrekken van subsidies voor huurcompensatie, heeft de gemeente de verenigingen ook ondersteund via het compenseren van exploitatietekorten.

5.3 Cultuurpresentatie, productie & participatie
De gemeente heeft de musea en beide theaters ondersteund door middel van huurkwijtschelding of –subsidie. Door de sluiting is ook sprake geweest van exploitatietekorten. De gemeente heeft deze gecompenseerd.

Naast de theaters en musea, zijn ook de amateurverenigingen, zoals toneelverenigingen en zangkoren, gesteund. Niet alleen door huurkwijtscheldingen of –subsidies maar ook door het verstrekken van bijdrages in behoeve van live-streams zodat voorstellingen waar zo lang naar toe is gewerkt door de leden doorgang konden vinden.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Onder de noemer samenkracht & burgerparticipatie ondersteunt de gemeente de sociale partners die extra inzet hebben gepleegd ter ondersteuning van de inwoners. Zo zijn de openingstijden van het Sociaal Servicepunt uitgebreid. Ook de inzet van Sport & Welzijn is vergroot, onder meer als gevolg van extra activiteiten die voor de jongeren in onze gemeente zijn georganiseerd in de zomervakantie en de maand december. Initiatieven van maatschappelijke organisaties ter bestrijding van onder meer eenzaamheid onder de inwoners zijn ruimhartig ondersteund. Ook de Bibliotheek aan de Vliet is door de gemeente ondersteund door de dekking van de exploitatietekorten.

Verder zijn ook de wijkverenigingen in de gemeente geholpen met een huurkwijtschelding. Omdat deze wijkverenigingen veel bijeenkomsten en activiteiten niet meer konden organiseren, raakten zij ook een deel van de deelnemersbijdragen en/of ledencontributie kwijt. De gemeente heeft hen hiervoor gecompenseerd.

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
Verder wordt op dit taakveld € 125.000 nadeel verklaard door de vergoeding van "meerkosten corona” aan zorgaanbieders (denk hierbij aan hygiënematerialen zoals mondkapjes, spatschermen, handgels, maar ook aan extra inzet van personeel).

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
In 2020 is de gemeente de zorgleveranciers incidenteel tegemoet gekomen voor de meerkosten die de zorgleveranciers moesten maken om bij het leveren van de zorg te voldoen aan de RIVM richtlijnen. Dit zorgt voor een incidentele uitgave van € 125.000.

0.4 Overhead
Het is van belang dat de gemeentelijke processen door gaan. Dit geldt zowel in de uitvoering als voor het beleid. Hiervoor zijn maatregelen genomen waardoor collega’s die op de gemeentekantoren moeten werken, daar ook veilig kunnen werken.

Voor thuiswerkende collega’s zijn meubels en extra ICT-middelen aangeschaft zodat zij ook thuis volgens Arbo-normen hun werk kunnen doen.

Ook zorgt corona voor extra communicatiekosten naar de inwoners toe. Mede daarom heeft de gemeente extra A0-borden aangeschaft evenals extra pagina’s in de lokale pers.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39