Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Overige jaarrekening gegevens

Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daarop wordt verwezen naar het specificatie tabel.

Het totaal van de incidentele baten en lasten per programma is opgenomen in onderstaande tabel.

Incidentele lasten

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

T0 Bestuur en Ondersteuning

240

453

419

T1 Veiligheid

10

60

2

T2 Programma Verkeer en Vervoer

500

725

667

T3 Economie

573

6.133

5.242

T4 Onderwijs

145

409

98

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

245

1.767

1.960

T6 Programma Sociaal Domein

874

13.781

12.314

T7 Volksgezondheid en Milieu

560

867

450

T8 VHROSV

1.260

8.705

4.201

Algemene dekkingsmiddelen

0

100

0

Overhead

0

1.064

1.004

Totaal incidentele lasten

4.407

34.064

26.357

Incidentele baten

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Alle programma's

525

175

2.274

T0 Bestuur en Ondersteuning

40

29

4

T3 Economie

0

4.700

4.308

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

120

214

496

T6 Programma Sociaal Domein

0

11.368

10.753

T7 Volksgezondheid en Milieu

0

352

97

T8 VHROSV

0

7.590

2.877

Algemene dekkingsmiddelen

80.000

139.800

139.810

Overhead

0

50

50

Totaal incidentele baten

80.685

164.278

160.669

Incidentele verrekeningen met reserves

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Stortingen in reserves

91.669

144.932

145.710

Totaal onttrekkingen aan reserves

12.238

8.238

8.589

Saldo incidentele baten en lasten (reserves)

79.431

136.694

137.121

Samenvatting incidentele baten en lasten

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Totaal incidentele lasten

-4.407

-34.064

-26.357

Totaal incidentele baten

80.685

164.278

160.669

Saldo incidentele mutaties reserves

-79.431

-136.694

-137.121

Totaal per saldo incidentele baten en lasten

-3.153

-6.480

-2.809

Structureel resultaat

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Jaarrekeningresultaat

-6.616

-6.395

1.258

Waarvan incidentele baten en lasten

-3.153

-6.480

-2.809

Structureel resultaat

-3.463

85

4.067

Bedragen x € 1.000

Per saldo bedragen de incidentele baten en lasten € 2.809.000 (per saldo last). Dat betekent dat zonder incidentele baten en lasten het jaarresultaat met dit bedrag voordeliger zou zijn geweest. Belangrijke post hier in is de verkoop van de Eneco-aandelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39