Jaarstukken 2020
portal

Doelenboom

Doelenboom

De doelenboom geeft weer welke hoofddoelstellingen de gemeente nastreeft, welke subdoelen zij daar binnen onderscheidt, met welke speerpunten zij die doelen wil bereiken en welke activiteiten zij daarvoor uitvoert.
In onderstaand overzicht zijn de Hoofddoelstellingen (HD blauw gearceerd) weergegeven, de Subdoelen (SD) en de speerpunten. In de programmaverantwoording is de voortgang aangegeven.

HD1

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD

1.1 Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

Verbinding onderwijs - zorg

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs.

SD

1.2 Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Hervorming bibliotheek

In navolging van de raadsbrief "Voortgang uitvoering motie bibliotheek" worden in 2020 concrete stappen gezet om de bibliotheek te hervormen.

SD

1.3 Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Per augustus 2020 wordt het wettelijk verplichte vve-aanbod uitgebreid van 10 naar 16 uur per week voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Dit bevordert de gelijke kansen voor alle kinderen.

SD

1.4 Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

SD

1.5 Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

Inclusief sporten

In 2019 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Vanaf 2020 wordt samen met partners uitvoering gegeven aan de thema's binnen dit akkoord. Prominent thema voor de gemeente is inclusief sporten en bewegen.

HD2

2. Inwoners houden zo lang mogelijk regie over eigen leven en zelfstandig functioneren

SD

2.1 Meer inwoners redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

Laagdrempelige dagbesteding kwetsbare ouderen

Er kan worden voorzien in de toegenomen vraag naar laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare ouderen.

SD

2.2 Meer inwoners kunnen zich financieel goed redden

Vroegtijdige aanpak betalingsachterstanden

De gemeente ontvangt eerder informatie over inwoners betalingsachterstanden en zet daardoor sneller hulp in. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

SD

2.3 Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere werkplek

Afname aantal uitkeringsgerechtigden

De effectiviteit van re-integratie is toegenomen en er zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers geplaatst. Het tekort op de BUIG is, in lijn met inspanningen afgelopen jaren, verkleind.

SD

2.4 Meer mensen zijn in staat (begeleid) zelfstandig te wonen

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Met ingang van 1 januari 2021 is elke gemeente verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op dit moment is deze taak nog vooral de verantwoordelijkheid van de 42 centrumgemeenten. Het doel is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen.

HD3

3. LV is een solidaire en inclusieve gemeente

SD

3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

Bewonersinitiatieven versterken

We zorgen voor zelfvoorzienende wijken, buurten en straten met sterke netwerken. Dit doen we door het project Samen Beter waar netwerken worden opgebouwd en projecten en initiatieven in de wijk worden verbonden en gedeeld. Partners aan de subsidietafel Sociale cohesie voeren het uitvoeringsplan dat wijkgericht bijdraagt aan sociale cohesie uit.

SD

3.2 Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

Implementatie nieuwe Wet Inburgering

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat nieuwkomers een integraal en passend inburgeringsaanbod aanbieden. Het aanbod bestaat uit maatschappelijke begeleiding, taallessen en participatie/re-integratie naast elkaar.

SD

3.3 Er is ruimte voor verschillen

HD4

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD

4.1 Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

Transformatie voorliggend veld sociaal domein

In 2019 is een nieuwe subsidiesystematiek geïntroduceerd gericht op een transformatie van het sociaal domein. Gebiedsgericht werken, integraliteit, opgavengericht en informatie gestuurd werken zijn belangrijke pijlers van deze transformatie. Aan zgn. subsidietafels komen gemeenten en partners gezamenlijk tot nieuwe en verbeterde subsidieafspraken. In 2020 geven de maatschappelijke partners voor het eerst uitvoering aan de afspraken.

SD

4.2 Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar juiste hulp

Continuïteit hulp 18-/18+

Er is een plan van aanpak om de continuïteit van hulp en zorg aan 18-jarigen te bevorderen. Dit plan van aanpak is gebaseerd op het onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd naar de behoeften van de doelgroep en de hiaten in het aanbod.

SD

4.3 Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

Resultaatgerichte jeugdhulp 2020-2024

Het resultaatgericht werken is een volgende stap in de transformatie van de jeugdhulp, waarbij op resultaten gestuurd gaat worden. Jeugdprofessionals en het gezin bepalen hierin samen de gewenste resultaten en oplossingen.

HD5

5. De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties

SD

5.1 De organisatie voldoet aan (toekomstige) eisen van de samenleving

Informatie gestuurd werken

Om inwoners en bedrijven optimaal te bedienen en aan te sluiten bij de behoeften die er zijn ontwikkelen we een organisatie die in 2022 in staat is informatie (kwantitatief en kwalitatief) te verzamelen, te bewerken, veilig te beheren en te gebruiken om beleid tussentijds aan te passen. Privacy en Informatiebeveiliging zijn bij het verwerken van informatie randvoorwaardelijk.

SD

5.2 Inwoners zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

Hoogwaardige en innovatieve dienstverlening

Eind 2022 biedt de gemeente een hoogwaardige en innovatieve dienstverlening over alle dienstverleningskanalen. We investeren daarom in het verbeteren van onze telefonische bereikbaarheid, postkanaal en website.

SD

5.3 Een goed functionerende democratie

Burger- en overheidsparticipatie

Wij gaan de manier waarop Burgerparticipatie in onze gemeente wordt vormgegeven nog beter aansluiten op de ambitie van het bestuur en de behoefte van de samenleving. Hiervoor ontwikkelen wij  een eenduidig en heldere visie en aanpak en een overzichtelijke set van (spel)regels.

HD6.

6. Een economisch vitale gemeente

SD

6.1 Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

Retailinnovatie

Stimuleren van innovaties en toekomstige skills van ondernemers in de retailsector.

SD

6.2 Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

SD

6.3 Goed beschermd en beleefbaar erfgoed

Leidschendam-Voorburg Romeinengemeente

In het kader van het nominatieproces van de Limes als UNESCO Werelderfgoed verbetert Leidschendam-Voorburg de bekendheid van het Kanaal van Corbulo en Het Forum Hadriani.

HD7

7. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD

7.1 Een verkeersveilige gemeente

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Het project Bereikbaar Stompwijk omvat de reconstructie van de Stompwijkseweg (in 2018 opgeleverd), de realisatie van de Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg) en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat.

SD

7.2 Voldoende parkeergelegenheid

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. In 2019 is met bewoners en ondernemers gesproken over mogelijke maatregelen en zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De vastgestelde maatregelen worden in 2020 en verder uitgevoerd.

SD

7.3 Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto & OV

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.

HD8.

8. Een groene duurzame woongemeente

SD

8.1 Aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen

Sociale woningbouw stimuleren

Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% als uitgangspunt.

SD

8.2 Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant, dier

Verbeteren groen en leefbaarheid wijken

De gemeente werkt gestructureerd aan het verbeteren van de parken en plantsoenen. Voor elke wijk is er een wijkgroenbeheerplan waarin de streefbeelden en maatregelen zijn vastgelegd. Het groen in de gemeente levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Ook helpt beplanting om wateroverlast en hittestress te voorkomen. De gemeente stimuleert ook inwoners om hun tuinen zo groen mogelijk in te richten.

SD

8.3 Een gezond woon- en leefklimaat

SD

8.4 Duurzaam energiegebruik

Lokale energiestrategie uitwerken

In samenhang met de Regionale Energiestrategie MRDH en de Omgevingsvisie wordt de lokale energiestrategie uitgewerkt in een aanpak per wijk.

SD

8.5 Duurzaam gebruik van grondstoffen

Servicegerichter afvalbeleid

Het afvalbeleid van de gemeente wordt toegespitst op de wijken. Door maatwerk per wijk te leveren wordt het draagvlak onder de bevolking voor afvalscheiding vergroot, wat moet zorgen voor een hoger scheidingspercentage, zodat meer grondstoffen en minder restafval wordt opgehaald.

SD

8.6 Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

Klimaatbestendige gemeente en Bui van de eeuw

De gemeente werkt aan klimaatbestendige straten, schoolpleinen, tuinen en gebouwen. Regenwateroverlast wordt verminderd volgens het adagium 'vasthouden, bergen, afvoeren'. In het openbare gebied wordt regenwater afgekoppeld bij rioolvervanging door middel van het afleggen van een gescheiden rioolstelsel en waar mogelijk bij herstraten van wegen. Woningen worden afgekoppeld van het vuilwaterriool en er wordt gezorgd voor lokale, geleidelijke infiltratie van regenwater in de bodem. Verder streven we naar het beperken van pieken en dalen in grondwaterstanden. Er  wordt ingezet op natuurlijk (ecologisch) groen- en waterbeheer om de waterkwaliteit te verbeteren.

HD9.

9. Een veilige gemeente

SD

9.1 Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen

Speerpunt Veiligheidsbeleid 2020-2022

De speerpunten voor dit taakveld volgen uit het door de raad vast te stellen Veiligheidsbeleid 2020-2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39