Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Balans met toelichting

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

166

0

Totaal immateriële vaste activa

166

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

151.192

140.654

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

55.498

55.443

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

16.744

16.029

Totaal materiële vaste activa

223.435

212.127

Financiële vaste activa

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

5.688

5.687

b. Overige langlopende leningen u/g

23

27

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

891

1.194

Totaal financiële vaste activa

6.602

6.908

Totaal vaste activa

230.203

219.035

Vlottende activa

Voorraden:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

39.539

38.358

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Vorderingen op openbare lichamen

10.932

11.205

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

62.074

3.000

c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

3.379

3.057

d. Overige vorderingen

12.556

7.339

Liquide middelen

3

13

Overlopende activa:

a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- overige nederlandse overheidslichamen

340

415

b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

11.259

15.731

Totaal vlottende activa

140.083

79.119

Totaal

370.286

298.154

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39