Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen in de openbare ruimte vormen het gezicht van de gemeente. Ook zijn ze een middel om de doelen uit de programma's te realiseren. De grondoppervlakte van onze gemeente is circa 3.562 hectare. Hierin wonen, werken en recreëren we.  

Goed onderhoud is belangrijk.
Dit vloeit voor uit de wettelijke verplichting (zoals het onderhoud van riolering en wegen), maar ook voor de stevige financiële positie van onze gemeente. Door onderhoud blijft het leefklimaat in onze gemeente aantrekkelijk. Goed onderhoud draagt ook bij aan de doelstellingen, zoals die voor verkeer, milieu en openbare ruimte. Dit vraagt beleidsvisies op het beheer van de financiële gevolgen voor de budgetten.

Voor een goed onderhoud aan de kapitaalgoederen zijn nodig:

  • actueel beheersysteem
  • voldoende budget voor zowel klein als grootschalig onderhoud
  • voldoende budget voor vervangingen
  • voldoende budget voor reconstructie van verhardingen van wegen
  • voldoende kennis van wet- en regelgeving.

In deze paragraaf geven wij een overzicht hoe wij het afgelopen jaar de kapitaalgoederen hebben onderhouden.

Beheerplannen en beheerssystemen
Vanuit de beleidskaders werken wij concrete maatregelen uit. De bestaande beheerplannen en onderhoudsplanning is de basis van onze werkzaamheden.

In het Beheerkwaliteitsplan (2017) staan de beleidsuitgangspunten, de kwaliteit van het beheer en de benodigde middelen centraal. Met een (actueel) beheersysteem is het mogelijk de kwaliteit van de buitenruimte te monitoren en bij te sturen. We streven ernaar om integraal te werken. In de tabel aan het einde van deze paragraaf treft u een overzicht aan van de bestaande beleidsbeheerplannen van onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39