Jaarstukken 2020
portal

Algemeen

Leeswijzer

De jaarstukken 2020 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op de door de raad vastgestelde programma’s. Er wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost.

De mate waarin we de speerpunten van beleid, zoals opgenomen in de programmabegroting 2020, hebben gerealiseerd, brengen we tot uitdrukking met de volgende kleuren:

Status van de speerpunten van beleid per 31 december 2020

GROEN

Speerpunt is gerealiseerd in 2020

ORANJE

Vertraging in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt afgerond in 2021

ROOD

Knelpunten in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt niet gerealiseerd


Bij de programmaverantwoordingen wordt per speerpunt een toelichting gegeven op de status per 31 december 2020. Het jaarverslag bevat ook de paragrafen, die vanuit een dwarsdoorsnede een aantal specifieke thema’s uitwerken.

De jaarrekening vormt het financiële gedeelte van de jaarstukken 2020. In de jaarrekening is een overzicht van de baten en lasten over 2020 opgenomen. Het bevat een toelichting op het overzicht van baten en lasten evenals de balans met de toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39