Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Begroot
Lasten

Begroot
Baten

Begroot
Saldo

Realisatie
Lasten

Realisatie
Baten

Realisatie
Saldo

T01

Bestuur

-4.660

262

-4.398

-4.292

283

-4.009

T02

Burgerzaken

-4.654

1.058

-3.595

-4.243

898

-3.345

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.656

1.645

-11

-1.968

1.668

-299

T04

Overhead

-28.659

50

-28.609

-28.632

367

-28.265

T05

Treasury

400

144.420

144.821

185

145.253

145.438

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

120.976

120.976

0

121.593

121.593

T08

Overige baten en lasten

-29

-10

-39

-1.672

1.900

228

T09

Vennootschapsbelasting

-30

0

-30

-29

0

-29

T010

Mutaties reserves

-144.941

9.687

-135.255

-145.709

9.949

-135.760

T012

Onvoorziene uitgaven

-100

0

-100

0

0

0

T061

OZB Woningen

-233

8.759

8.525

-276

8.696

8.420

T062

OZB Niet-woningen

-133

3.514

3.381

-86

3.567

3.481

T063

Parkeerbelasting

-17

207

190

-17

228

211

T064

Belastingen overig

-259

911

652

-255

847

592

T11

Crisisbeheersing en brandweer

-6.055

0

-6.055

-5.960

33

-5.927

T12

Openbare orde en veiligheid

-2.439

105

-2.334

-2.466

242

-2.224

T21

Verkeer en Vervoer

-9.049

794

-8.255

-8.803

913

-7.891

T22

Parkeren

-585

38

-547

-525

28

-497

T23

Recreatieve havens

-7

2

-5

-6

16

10

T25

Openbaar vervoer

-50

0

-50

-47

0

-47

T31

Economische ontwikkeling

-887

0

-887

-825

20

-805

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

-5.055

4.774

-281

-4.409

4.309

-100

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-166

35

-131

-182

56

-126

T34

Economische promotie

-779

157

-622

-543

161

-382

T41

Openbaar basisonderwijs

-100

0

-100

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

-3.793

38

-3.755

-3.659

0

-3.659

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.826

1.698

-2.128

-3.728

1.742

-1.987

T51

Sportbeleid en activering

-1.076

40

-1.036

-943

35

-908

T52

Sportaccommodaties

-5.616

2.028

-3.588

-6.166

2.334

-3.832

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

-873

89

-784

-889

106

-783

T54

Musea

-737

39

-698

-776

70

-706

T55

Cultureel erfgoed

-387

0

-387

-285

0

-285

T56

Media

-2.061

263

-1.798

-2.154

282

-1.872

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-6.963

360

-6.602

-6.799

742

-6.058

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

-11.288

1.140

-10.149

-10.431

1.387

-9.045

T62

Wijkteams

-1.763

0

-1.763

-1.765

1

-1.764

T63

Inkomensregelingen

-47.769

41.021

-6.748

-48.551

42.535

-6.015

T64

Begeleide participatie

-4.101

0

-4.101

-3.570

0

-3.570

T65

Arbeidsparticipatie

-4.732

538

-4.193

-4.073

377

-3.696

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-2.363

5

-2.357

-2.319

3

-2.316

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

-11.593

523

-11.070

-11.653

335

-11.317

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

-24.482

0

-24.482

-24.352

9

-24.343

T681

Geëscaleerde zorg 18+

-143

0

-143

-144

52

-91

T682

Geëscaleerde zorg 18-

-2.495

0

-2.495

-2.571

3

-2.569

T71

Volksgezondheid

-2.681

0

-2.681

-2.550

-2

-2.552

T72

Riolering

-4.089

6.655

2.567

-4.259

6.432

2.173

T73

Afval

-10.330

12.838

2.508

-9.914

12.513

2.600

T74

Milieubeheer

-2.953

152

-2.802

-2.793

314

-2.479

T75

Begraafplaatsen en crematoria

-912

1.031

119

-846

981

135

T81

Ruimtelijke ordening

-3.788

605

-3.183

-3.522

702

-2.820

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

-7.124

7.124

0

-2.921

2.812

-109

T83

Wonen en bouwen

-3.441

1.557

-1.884

-2.952

1.814

-1.138

Saldo van lasten en baten

-381.524

375.129

-6.395

-375.347

376.605

1.258

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39