Jaarstukken 2020
portal

0. Bestuur en Ondersteuning

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Tabel van lasten en baten

Programma Bestuur en Ondersteuning

Primitieve begroting
2020

Begrotings-
wijzigingen
2020

Begroting
na wijziging
2020

Realisatie
2020

Verschil
2020

Lasten

Bestuur

3.498

1.163

4.660

4.292

368

Burgerzaken

4.859

-206

4.654

4.243

411

Beheer overige gebouwen en gronden

2.457

-801

1.656

1.968

-312

Parkeerbelasting

17

0

17

17

0

Totaal lasten

10.831

156

10.987

10.520

467

Baten

Bestuur

40

222

262

283

21

Burgerzaken

1.258

-200

1.058

898

-160

Beheer overige gebouwen en gronden

1.677

-31

1.645

1.668

23

Parkeerbelasting

207

0

207

228

21

Totaal Baten

3.182

-9

3.173

3.078

-95

Totaal Saldo

-7.649

-166

-7.814

-7.442

372

Mutaties reserves

Stortingen

92.649

52.293

144.941

145.709

-768

Onttrekkingen

13.538

-3.851

9.687

9.949

262

Saldo mutaties reserves

-79.111

-56.144

-135.255

-135.760

-506

Totaal resultaat

-86.759

-56.310

-143.069

-143.203

-134

Bedragen x € 1.000

Toelichting Financiën

Het saldo van baten en lasten (exclusief mutaties reserves) van het programma bestuur en ondersteuning is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 372.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Bestuur (€ 368.000 voordeel)
Dit is op hoofdlijn als volgt te verklaren. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving betaalt de gemeente de premies voor voormalig wethouders niet meer jaarlijks, maar nemen we deze kosten in één keer op. Dit veroorzaakt een incidentele last in 2020. Structureel levert dit een voordeel op in de meerjarenbegroting. Dit is in de 2e tussentijdse rapportage verwerkt. Na het opstellen van de 2e tussentijdse rapportage is het college uitgebreid met een extra wethouder. Voor deze eerder voormalig wethouder waren bij 2e tussentijdse rapportage de kosten voor de premies opgevoerd. Dit wordt nu teruggedraaid. Hierdoor wordt de op te nemen schuld kleiner en dat leidt tot een voordeel. Daarnaast zijn binnen dit taakveld een aantal kleinere voor- en nadelen. Ook zijn door corona de tentoonstelling George Maduro en veel 75 jaar vrijheid evenementen afgelast in 2020. Het plan was om dit in 2021 uit te gaan voeren, echter geven de huidige maatregelen een verhoogd risico dat dit niet door kan. Hierdoor is gekozen om deze evenementen te verplaatsen naar 2022.

Daarnaast wordt een deel van het voordeel op dit taakveld wordt voor € 55.000 verklaard door de corona crisis. Er zijn onder andere kosten gemaakt voor het aanpassen van de raadzaal en de ICT- ondersteuning. De totale corona gerelateerde kosten zijn lager uitgevallen dan eerder begroot.

Taakveld Burgerzaken (€ 411.000 voordeel)
De lasten binnen taakveld Burgerzaken zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit is per saldo op hoofdlijn te verklaren door de effecten van de corona crisis. Hierdoor heeft er minder uitgifte van paspoorten, ID-bewijzen en een lager aantal huwelijken plaatsgevonden. Daardoor zijn de ambtelijke inzet en de administratieve lasten lager uitgevallen. Mede hieronder vallen ook de lagere afdrachten aan het Rijk met betrekking tot deze diensten. Vooralsnog zijn hier geen structurele effecten te verwachten.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 312.000 nadeel)
De lasten binnen dit taakveld vallen hoger uit door hogere kosten aan uitbesteed onderhoud van gebouwen en installaties. Het betreft hoofdzakelijk hogere kosten van onderhoud, schoonmaak en beveiliging van het pand De Waterlelie. Daarnaast zijn er binnen dit taakveld incidentele lasten geboekt voor de instandhouding van een gebouw. De raming hiervan staat in taakveld onderwijshuisvesting. Tegenover dit nadeel staat dus een voordeel in dat taakveld.

Baten

Taakveld Burgerzaken (€ 160.000 nadeel)
De baten binnen taakveld Burgerzaken zijn lager uitgevallen dan geraamd. Per saldo is dit te verklaren door hogere baten van naturalisatie en lagere baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen. De lagere baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen zijn mede te verklaren door de corona crisis. Vooralsnog zijn hier geen structurele effecten te verwachten.

Mutaties in reserves

De stortingen in - en de onttrekkingen aan de reserves zijn respectievelijk € 768.000 en € 262.000 hoger dan geraamd.
De verschillen worden als volgt verklaard:

  • Zowel de onttrekking aan als de storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar (AR) is € 768.000 hoger dan geraamd. Dit wordt verklaard doordat de correctie van de geraamde storting in de AR, in verband met de vertraging van de verkoop van de Herenstraat, anders is opgenomen in de begroting. Per saldo is het effect neutraal.
  • De onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona is € 506.000 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de onttrekking plaatsvindt op basis van de daadwerkelijke realisatie. In de begroting was rekening gehouden met € 2.500.000 terwijl de bestedingen (inclusief de lagere baten) die ten laste van de reserve komen € 1.994.000 bedragen. In de paragraaf Corona worden de afwijkingen toegelicht.

Investeringen

Bestuur en ondersteuning

Begroting na wijziging in 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Uitgaven

203.799

86.652

117.147

Inkomsten

0

0

0

Saldo uitgaven en inkomsten

203.799

86.652

117.147

Bedragen x € 1

 
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39