Jaarstukken 2020
portal

1. Veiligheid

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Tabel van lasten en baten

Programma Veiligheid

Primitieve
begroting 2020

Begrotings-
wijzigingen
2020

Begroting na
wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil
2020

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer

5.918

137

6.055

5.960

95

Openbare orde en veiligheid

2.431

8

2.439

2.466

-28

Lasten

8.349

145

8.494

8.426

68

Baten

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

33

33

Openbare orde en veiligheid

120

-15

105

242

138

Baten

120

-15

105

275

170

Saldo van lasten en baten

-8.229

-160

-8.389

-8.151

238

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 238.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 95.000 voordeel)

Het voordeel wordt voornamelijk verklaard doordat de stelpost voor corona maatregelen op dit programma niet is aangesproken (€ 50.000). Daarnaast bestaat het voordeel uit kleine incidentele afwijkingen op structurele budgetten.

Baten

Taakveld Openbare orde en veiligheid (€ 138.000 voordeel)
De gemeente heeft € 126.000 ontvangen voor de aanpak van radicalisering en het tegengaan hiervan. Deze baten waren niet in de begroting voorzien. Een deel van deze middelen is ingezet voor casusregie, veldonderzoek ten behoeve van een krachtenanalyse en diverse lokale projecten. Daarnaast is het voornemen om een data-analist in te zetten ter ondersteuning van de Lokale Kamer. Het voorstel is om deze activiteiten in 2021 uit te voeren. Hiervoor wordt bij de 1e Turap budget aangevraagd.

Investeringen

Veiligheid

Begroting na wijziging in 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Uitgaven

0

0

0

Inkomsten

0

0

0

Saldo uitgaven en inkomsten

0

0

0

Bedragen x € 1

 
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39