Jaarstukken 2020
portal

1. Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen het integraal veiligheidsbeleid, de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de vergunningverlening op grond van de APV, Drank en Horeca en overige bijzondere wetten, het toezicht en handhaving hierop en de (bestuurlijke) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De raad heeft begin 2020 het Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 vastgesteld. Dit wordt op basis van actieprogramma's (vastgesteld door het college) in samenwerking met veiligheidspartners uitgevoerd.

Het college stelt het handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 vast en voert deze uit. Het handhavingsuitvoeringsprogramma heeft betrekking op toezicht en handhaving in het omgevingsrecht en in de openbare ruimte.  

Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen, luidt onze doelstelling. Die doelstelling stond zwaar onder druk het afgelopen jaar, voornamelijk op de gevoelswaarde. De onrust in Leidschendam-Noord met de vele autobranden had grote invloed op het veiligheidsgevoel van de inwoners in de betreffende wijken. Ook het kraken van een pand aan de Laan van Haagvliet beïnvloedde het veiligheidsgevoel.

In de vraag naar maatregelen is gezocht naar de balans tussen het herstel van het veiligheidsgevoel en de proportionaliteit en de subsidiariteit. Maatregelen die zijn ingezet zijn o.a. meer toezicht via camera’s en extra surveillancerondes.

De aanpak van de corona-epidemie vroeg vooral om veel flexibiliteit, zowel bij inwoners en ondernemers als bij de gemeentelijke organisatie. De snelle opvolging van regelgeving, vroeg continue aanpassing. Sinds de uitbraak van de pandemie is de focus van de Buitengewoon opsporingsambtenaren voornamelijk op de naleving van de corona-regelgeving gericht geweest.

Naast deze meer repressieve taken, is ook geanticipeerd op de volledige opening van Westfield Mall of the Netherlands. Samen met ketenpartners en stakeholders is gewerkt aan een Veiligheidsplan voor het winkelcentrum.  

Speerpunt

Omschrijving

Status

Speerpunt Veiligheidsbeleid 2020-2022

De speerpunten voor dit taakveld volgen uit het door de raad vast te stellen Veiligheidsbeleid 2020-2022.

Toelichting per speerpunt

Speerpunt Veiligheidsbeleid 2020-2022

Het Actieprogramma veiligheid 2020 is voor een groot deel uitgevoerd. Enkele onderdelen van het actieprogramma zijn niet of in mindere mate uitgevoerd door de coronacrisis. Deze activiteiten zijn opgenomen in het actieprogramma 2021.
In de voortgangsrapportage over het Actieprogramma veiligheid 2020 is een inhoudelijke toelichting opgenomen.

Verbonden partij(en)

Wat heeft het gekost?

Openbare orde en veiligheid

Primitieve
begroting
2020

Begrotings-
wijzigingen
2020

Begroting
na wijziging
2020

Realisatie
2020

Verschil
2020

Lasten

2.431

8

2.439

2.466

-28

Baten

120

-15

105

242

138

Saldo van lasten en baten

-2.311

-23

-2.334

-2.224

110

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de personele lasten en de kosten voor het uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.
De baten betreffen de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de bijdrage voor de aanpak van radicalisering en het tegengaan hiervan.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39