Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Overige jaarrekening gegevens

Conform artikel 28 van het BBV, zijn in de onderstaande tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma weergegeven.

Een van de aanpassingen van het nieuwe BBV richt zich op het vergroten van het inzicht op incidentele baten en lasten. In de toelichting op de gewijzigde BBV is vermeld dat ervan wordt uitgegaan dat toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in principe incidenteel van aard zijn. Echter, er zijn ook verrekeningen met reserves die structureel van aard zijn. Om een goed beeld te kunnen vormen of structurele lasten worden gedekt door structurele baten is in het BBV opgenomen dat zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen moet worden waarin de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is weergeven.

Mutaties met onze reserves zijn in principe incidenteel. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • onttrekkingen uit de reserve Dekking afschrijvingslasten.
  • onttrekkingen uit de reserve Herwaardering activa.

Structurele onttrekkingen aan reserves

Begroting 2020

Realisatie 2020

Reserve dekking afschrijvingslasten

999

999

Reserve herwaardering activa

450

450

Totaal

1.449

1.449

Bedragen x € 1.000

Toelichting:

De reserve Dekking afschrijvingslasten wordt ingezet voor de financiering van investeringen met een economisch nut en met ingang van 2016 ook voor investeringen met maatschappelijk nut. Deze reserve heeft een langlopend karakter. De toevoegingen zijn incidenteel en de onttrekkingen structureel. De structurele onttrekking voor de afschrijvingslasten is € 999.000. In 2020 hebben er geen incidentele toevoegingen plaatsgevonden.

De reserve Herwaardering activa is ingesteld na een stelselwijziging voor de kapitaallasten (van lineair naar annuïtair afschrijven). Met deze reserve worden verschillen die ontstaan in de kapitaallasten op de activa van voor de stelselwijziging, verrekend. De toevoegingen zijn incidenteel en de onttrekkingen structureel.

In onderstaand overzicht is het verloop van beide reserves opgenomen en zijn de incidentele toevoegingen nihil en de structurele onttrekkingen ad € 1.449.000 zichtbaar.

Omschrijving

Stand per
31-12-2019

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Stand per
31-12-2020

Reserve dekking afschrijvingslasten

18.448

0

999

17.449

Reserve herwaardering activa

5.150

0

450

4.700

Totaal

23.598

0

1.449

22.149

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39